پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

مسابقات پومسه دو حذفی (فایتی) بانوان

۲۰۱۸۰۲۰۹ ۱۲۵۷۱۵

 

۲۰۱۸۰۲۰۹ ۱۳۱۹۲۸

 

۲۰۱۸۰۲۰۹ ۱۵۵۸۵۱

 

۲۰۱۸۰۲۰۹ ۱۶۲۵۳۹

 

۲۰۱۸۰۲۰۹ ۱۶۲۸۲۰

 

۲۰۱۸۰۲۰۹ ۱۵۲۰۵۷

 

۲۰۱۸۰۲۰۹ ۱۶۰۵۰۱

 

۲۰۱۸۰۲۰۹ ۱۴۵۰۴۳

 

۲۰۱۸۰۲۰۹ ۱۵۵۳۳۱

 

 


تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1

آمار بازدیدکنندگان